• 0850 477 55 84
  • info@internormgd.com

İmar Planı Değişikliğinde Değer Artış Bedeline İlişkin Değerleme Raporu

Değer Artış Payı (DAP) Nedir?

Uygulama İmar Planı Değişikliği sonrasında taşınmazın mevcut durumundaki değeri ile plan değişikliği sonrası arsanın artan değeridir.

DAP’a Kim Başvuru Yapar?

Taşınmaz maliklerinin tamamının başvurusu ile yapılır.

Değer Artış Payı Nasıl Hesaplanır?

İmar planı değişikliği talep edilen taşınmazın mevcut durum değeri ile imar planı değişikliği sonrası durum değerlerinin analizi, SPK tarafından en az iki yetkili gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılır. Yetkili kuruluşlar tarafından iki farklı durum değeri arasındaki fark, değer artış payı olarak raporlanır. 

İmar planı değişikliğinin neden olabileceği taşınmaz değer artış payının tespiti, kıymet takdir komisyonu tarafından, en az iki yetkili kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporlarında belirtilen değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere yapılır.

*Değer artış payına ilişkin yapılan taşınmaz değerlemesinde taşınmaz üzerindeki yapı, tesis, eklentiler ve diğer muhdesatın bedeli dikkate alınmaz.

Değer artışına konu olan plan değişiklikleri yerleşimin özelliklerine uygun olarak;

  • 1000 m2 ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 m. yarıçaplı alanda karşılanmak suretiyle
  • Parsel bazında fonksiyon değişikliği suretiyle yapılır.

Değer Artış Payının Ne Kadarı, Kim Tarafından, Ne Zaman, Nereye Ödenir?

Ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak taşınmaz malikleri tarafından ödenir. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Bakanlığın muhasebe birimi hesabına ödenir.

Değer Artış Payı Uygulamasından Muaf Durumlar Nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda DAP hesaplanmaz:   

1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda,

 2) Kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda,

 3) Mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişikliklerinde 

4) İmar planlarında serbest (en çok) olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde